Státní fond vydal konečně metodický pokyny pro fotovoltaické systémy

Státní fond životního prostředí ČR minulý týden vydal metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). SFŽP tak pozitivně zareagoval na velké množství doplňujících dotazů pro nově zavedenou oblast podpory instalace fotovoltaických elektráren (FVE) v rodinných domech.

 

Fotovoltaický ohřev vody platí pro i pro ostrovní systémy

V rámci Podoblasti podpory C.3.3 (Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem) budou podporovány systémy určené pro přípravu teplé vody v zásobníkových ohřívačích. Ohřev může být zajištěn odporovým tělesem na stejnosměrný nebo střídavý proud, je možná i kombinace ohřevu s jinými zdroji, např. tepelným čerpadlem.

Energii ze solárního systému, která nebude využita pro ohřev teplé vody, je možno v řešeném objektu využít k jiným účelům. Do této podoblasti podpory náleží i ostrovní systémy zcela oddělené od distribuční soustavy a využívající v rámci objektu vlastní rozvod elektrické energie, které splňují požadavek na minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody a objem akumulačního zásobníku.

Použití MPP trackeru není pro tuto podoblast podpory povinné, lze navrhnout i systémy s jednodušším způsobem přizpůsobení zátěže proměnlivému výkonu soustavy fotovoltaických panelů.

Požadovaná účinnost komponentů FV systému

Účinnosti fotovoltaických modulů, střídačů a technologie sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) deklarované výrobci je možno pro účel srovnání s požadavky programu matematicky zaokrouhlit na celá procenta.

Požadovaná minimální průměrná účinnost měničů 94 % (Euro účinnost), uvedená v Závaz-ných pokynech, je platná pro měniče určené k přímé přeměně napětí z fotovoltaických panelů na napětí používané ve vnitřních rozvodech elektrické energie v RD nebo v distribuční síti.

U měničů určených k přeměně nízkého stejnosměrného napětí elektrických akumulátorů na vyšší střídavé napětí používané ve vnitřních rozvodech se z důvodu vyššího rozdílu napěťových úrovní připouští snížení požadavku minimální průměrné účinnosti na 92 % (Euro účinnost).

Akceptace Net-Meteringu

K dalším změnám dochází i v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 – Solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou (vč. akumulace).

Fotovoltaický systém musí být propojen s vnitřními rozvody elektrické energie v řešeném domě a dodávat střídavé napětí odpovídající síťovému napětí pro provoz běžných domácích spotřebičů. Systém musí být propojen s distribuční soustavou.

Za takové systémy jsou pro účely programu považovány i tzv. hybridní FV systémy, které využívají napojení na distribuční síť jako doplňující napájení, schopné pracovat v režimu grid-on i grid-off. Požadavek je splněn i pro systémy využívající napojení na distribuční síť výhradně k dobíjení elektrických akumulátorů.

Systém může dodávat nevyužitou vyrobenou elektrickou energii do distribuční sítě (pokud takové řešení umožní platné právní předpisy, distributor elektřiny a případně také dodavatel/obchodník s elektřinou). Může tak být uplatněn i princip tzv. net-meteringu (NEM), avšak v tomto případě se energie dodaná do sítě v rámci NEM nezapočítává pro plnění minimálního podílu krytí vlastní spotřeby.

Zákaz olověných a Ni-Cd akumulátorů

Nový metodický pokyn také zpřísňuje podmínky pro  akumulaci elektrické energie s tím, že musí být použity vhodné akumulátory. Pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů).

Není dovoleno použití olověných startovacích akumulátorů a Ni-Cd akumulátorů. V návrhu projektu musí být zohledněna výrobcem doporučovaná maximální hloubka vybíjení akumulátorů, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá životnost a udržitelnost projektu.

Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze pro podoblasti podpory C.3.5 a C.3.6 uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Za vhodné technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Zdroj: Solární novinky

 

Share this post