Vlastníte fotovoltaickou elektrárnu a přemýšlíte jak maximálně využít vyrobenou energii.

Nabízíme pro Vás řešení pomocí regulátoru od společnosti Solar Controls – Wattrouteru.

Regulátory WATTROUTER jsou určeny pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou (FVE) nebo větrnou (VTE) elektrárnou. Po správné instalaci a nastavení tyto regulátory dokonale optimalizují využtí přebytků energie vyrobených vaší FVE nebo VTE. Návratnost zařízení dle výkonu FVE a možností využití vyrobené energie může být i pouhé 4 měsíce!

Účel použití WATTrouteru

Regulátory WATTrouter jsou určeny pro optimální využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickou (FVE) nebo větrnou (VTE) elektrárnou v objektu, kde je tato elektrárna nainstalována – snaží se tedy tuto spotřebu v tomto objektu v rámci zvolených kritérií maximalizovat.

Pomocí regulátorů WATTrouter využíváte elektřinu v době, kdy Vaše FVE nebo VTE vyrábí a šetříte ji v době, kdy Vaše elektrárna nevyrábí. Je to výhodné jednak z ekonomického hlediska (výkupní ceny přebytků z FVE a VTE jsou obecně velmi nízké) a také z hlediska ekologického (elektřina se zbytečně nemaří v distribuční soustavě, ale spotřebovává se přímo v místě výroby).

Regulátory WATTrouter pomáhají stabilizovat distribuční síť a omezovat negativní vlivy instalovaných FVE a VTE – zejména přepětí.

Na regulátory WATTrouter se obvykle připojují bojlery, akumulační nádoby, topná tělesa pro přitápění, klimatizace, bazénové filtrace apod. Jsou to spotřebiče, které mohou elektrické přebytky účelně akumulovat v době, kdy elektrárna vyrábí.

Smysl použití WATTrouteru nejlépe objasňují následující grafy.

Provoz bez WATTrouteru

Bez regulátoru WATTrouter přebytečná energie z Vaší FVE/VTE proudí do sítě Vámi nevyužita, za minimální úhradu a se všemi negativy pro distribuční síť, je-li jí najednou příliš mnoho. V příkladu je zapojen bojler na běžný osmihodinový nízký tarif, který je zde přítomen od 14 do 16 hodin a dále od půlnoci do 6 hodin.

Provoz s WATTrouterem

S regulátorem WATTrouter přebytečná energie z Vaší FVE/VTE primárně proudí do Vašich spotřebičů, které lze provozovat v době, kdy elektrárna vyrábí místo jejich obvyklého provozu na nízký tarif. V uvedeném příkladu elektřina z FVE proudí do bojleru ve dne, což má za následek úspory v nízkém tarifu v noci.

Jak WATTrouter funguje?

Měřicí modul v reálném čase měří proud ve všech fázích. Regulátor vyhodnocuje měřené proudy a napětí a je-li zjištěna výroba Vaší elektrárny, spíná připojené spotřebiče dle nastavitelných priorit, přičemž se neustále snaží udržet nulový tok energie měřicím modulem a tedy i Vaším elektroměrem. Regulátor umí udržovat buď tzv. „virtuální nulu“ (součet činných výkonů ve všech třech fázích = 0) nebo fyzikálně nulový tok energie ve všech třech fázích. Režim funkce lze v regulátoru volit a závisí na způsobu měření Vašeho elektroměru.

Spínání připojených spotřebičů probíhá následovně:

Ve výchozím stavu (v noci) jsou všechny spotřebiče vypnuté. Je-li ráno zjištěna výroba FVE, dojde k sepnutí výstupu s první (nejvyšší) prioritou.

Okamžik sepnutí se liší pro triakové a reléové výstupy. SSR výstupy spínají shodně jako triakové.

Triakové/SSR výstupy se sepnou prakticky ihned po zjištění výroby a regulátor jimi plynule udržuje „virtuální nulu“.

Reléové výstupy se sepnou až tehdy, překročí-li výkon FVE nastavený údaj o příkonu spotřebiče.

Po sepnutí spotřebiče s první prioritou (u triakového výstupu sepnutí na nastavený maximální výkon) se čeká, až výkon FVE opět stoupne (rozednívá se). Je-li i při tomto sepnutém spotřebiči zjištěna výroba, sepne se ve shodném režimu spotřebič s druhou prioritou.

Při dalším zvýšení výkonu FVE se ve shodném režimu připnou další spotřebiče

Dojde-li ke snížení výkonu FVE nebo k zapnutí jiného spotřebiče, nepřipojeného na WATTrouter, sepnuté výstupy se opět odpojí dle nastavených priorit (nejprve se odpojí spotřebič s nejnižší prioritou).

Dojde-li k vnitřnímu odpojení sepnutého spotřebiče (např. termostat bojleru – bojler natopen), regulátor toto ihned rozpozná a sepne další spotřebič (s nižší prioritou).

U reléových výstupů lze nastavit zpoždění sepnutí i vypnutí pro spotřebiče, jež nelze spínat velmi často (motory čerpadel apod.). Je-li zároveň s reléovým výstupem sepnut triakový/SSR výstup s vyšší prioritou a dojde ke snížení výkonu FVE, regulátor sníží výkon spotřebiče zapojeného na tento triakový/SSR výstup (i na nulu) tak, aby byla pokud možno udržena virtuální nula na měřicím modulu. Tento stav trvá až do odpojení relé.

Výše uvedený princip platí pouze u standardního zapojení měřicího modulu ihned za elektroměrovým rozvaděčem, tak aby WATTrouter využíval pouze skutečné přebytky FVE. Regulátor ovšem lze zapojit i tak, aby využil celou výrobu FVE a na ostatní spotřebiče v objektu nedbal zřetel (toto zapojení nicméně není finančně tolik výhodné a proto jej nedoporučujeme).