ERÚ vydal novou vyhlášku, která stanoví podmínky pro připojování mikrozdrojů do sítě

Dlouho očekávaná vyhláška o připojování nových zdrojů vyšla ve sbírce.  Nová vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) konečně přináší „světlo“ i v oblasti připojování malých fotovoltaických elektráren o výkonu do 10 kW bez potřeby licence (tzv. mikrozdroj).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě nabývá účinnosti dne 1.2.2016.

Definice mikrozdroje:
Podle vyhlášky se za tzv. mikrozdroj považuje zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně.

Nově se definuje i instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny (FVE). Podle vyhlášky je instalovaným výkonem výrobny elektřiny součet jmenovitých výkonů všech generátorů; v případě výroben využívajících solární panely součet jmenovitých hodnot všech instalovaných solárních panelů.

FVE je možné připojit v odběrném místě zákazníka, nebo v předávacím místě jiné výrobny. O připojení výrobny elektřiny v odběrném místě žádá a smlouvu o připojení uzavírá zákazník.

Podmínky připojení pro mikrozdrojů:
Mikrozdroj lze zjednodušeným způsobem připojit k distribuční soustavě při splnění těchto podmínek:

a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance podle odstavce 3,
b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,
c) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a
d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1, přičemž rezervovaný výkon je roven nule.
e) Žadatel zajistí změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě podle české technické normy5 osobou s odbornou způsobilostí 6
f) . Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek podle § 3 odst. 1. Žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podává žadatel provozovateli distribuční soustavy (PDS), se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení ve zjednodušeném režimu jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce. Součástí žádosti je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.

PDS posoudí úplnost údajů uvedených v žádosti podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Nejsou-li údaje úplné nebo v souladu s požadavky odstavce 2 písm. a) až c), vyzve PDS žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

Současně PDS žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována. V opačném případě zašle žadateli návrh smlouvy o připojení nejpozději do 20 dnů od obdržení úplné žádosti o uzavření smlouvy o připojení.

Zdroj: Solární novinky

Share this post